Saturday 06 March 2021

News Analysed, Opinions Expressed

पक्षांतरां करतल्यांक बेठोच दोश कित्याक?

 

करता आसत रे पयशे हांगां थंय थोडे. पयशे कोण करना? आमकां चान्स पडल्यार आमी करचे नात? पूण तो कितें चोर, दरोडेखोर न्हूं सगळें कितें घेवन पसार जावपाक. तो खंयच धांवन वचना पळय. आमचेच मदीं रावता. ओर्रान हांसत खेळत वावुरता. मुद्दाम येवन जाप करता. खंयूय गर्देंत आसल्यार लेगीत ज्युस्त वळखता. तेची नदरच भौशीक. जोडटा तेतूंतले भौसाखातीरय मोडटा. उदारहस्ते. अशी दानत जाय मनशालागीं. तेन्नाच तो फुडारी जावंक शकता. बेठींच व्हडलीं व्हडलीं भाशणां माल्लीं आनी तत्वांच्या गजाली सांगल्यो म्हुणोन फुडारी जायना. कार्य करूंक जायें. तेन्नाच लोक तुका रेस्पेद दितले.शिरगांवचे जात्रेक धोंड पेटयिल्ल्या कोळशांवेल्यान चलतात तेन्ना तें पळोवनच आमच्या आंगार कांटो येता. फाल्यां कोणेय आमकां उज्यांत उडी घे म्हुणोन सांगलें म्हूण आमी उडी मारतले? भाजोन मरतले म्हूण खबर ना? राजकारण्यांचेंय तेशेंच. मदेंच पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत गेल्यार तूं आनी परत वेंचून येवपाना हेची गॅरँटी आसल्यार खंयचो आमदार वा खासदार पक्षांतर करतलो? तेका परत वेंचून येवपाची गॅरँटी आसा म्हुणोनच तो फाटीफुडें पळयनासतना पक्षांतरां करता न्हूं? कोण दिता तेका वेंचून? मतदार दिना? मागीर दोश पक्षांतरां करतल्यांक दिवप काय मतदारांक?

राजकारण आतां मिशनय उल्लेंना आऩी प्रफेशनय. आतां चलता तें फकत कमिशन. लोकांच्या पयशांचेर हात मारून जोडपाचो धंदो. आऩी कायद्याक फटोवन बेकायदेशीर करण्यो करून रातयांत गब्बर जावपाचो शॉर्ट कट. हें सगळें करता तेचेच फाटल्यान आमी धांवनात? तेकाच वजनदार राजकारणी म्हणनात? आनी जो आमकां देणग्यो दिना, देवळां बांदून दिना, कॉलनीक पेंट मारून दिना, वालंकिणी वा शिरडी वोचपाचो खर्च करना, फावोर लावन सरकारी नोकऱ्यो दिना तेका आमी कितें म्हणटात? पचपचीत. हेका कांय दम ना. हेचे कडेन कामां जायनात. कोंताक येवपाना हो. वेंचून येयल्यार उपाशीं मारतलो मरे हो आमकां!

आनी तेणे भौशीक मळावेलीं कामांय केल्लीं आमकां जायें. म्हुटल्यार रस्ते बांदप, पूल बांदप, सभाघरां बांदप असलें सगळें धरून हॅल्मेट घातलेंना म्हुणोन तालांव पडल्यार पुलिशेक सांगोन सोडपाक लावोप वा गुन्यांव केलो म्हुणोन भीतर उडयल्यार एक फोन मारून सोडोवन हाडप हेमेरेन सगळें कितें. हें करता तो कापस्तादीचो आमदार. आमदारच न्हूं, वेंचणुकेंतलो उमेदवार. आमी पयशे घेवन मतां मान्नात. भ्रश्टाचारी मतदार न्हूं आमी. आमकां जाती-धर्माचें राजकारण लागना. जातीयवादी मतदारय न्हूं आमी. आमी क्लीन. आनी सॅक्युलार. वेळ पडल्यार पक्षपासून पळोवपाना. उमेदवार मात बरो जायें. बरो म्हुटल्यार.....

आमकां जाय तो समाजाखातीर वावुरपी आमदार. गरजेवंतांक पावपी फुडारी. आमच्यो गरजोय तश्यो कितें व्होडल्यो नात. नाटकाक, तियात्राक, जात्रेक, फॅस्ताक, टुर्नामेंटाक आनी हेर सामाजीक कार्याखातीर तेणे हात सदळ दवरचो इतलीच माफक इत्सा. आमंकां स्वताखातीर न्हूं. सामाजीक कार्याखातीर. तातूंतले तातूंत तो सत्ताधारी पक्षाचो आमदार आसल्यार बरो. मंत्री आसल्यार तर सामकोच बरो. आमचींय कांय “बारीक-सारीक” कामां आसात तीं करतलो. “गरजेक“ पावतलो. इतलोच कितें तो आमचो उदात्त हेतू.

मात आतां तेचेखातीर तो विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षांत वता तें बराबर न्हूं. पूण कितें करतलो? कामां करपी राजकारणी तो. फकत पयशांफाटल्यान धांवपी न्हूं. आतां मंत्रीबी जातकीर कामां इल्लीं चड नेटान जातलीं. समाजाचीय जातलीं, आमचींय जातलीं. ते खातीर तो राजिनामो दिवन परत वेंचणुकेंत देंवता तो आमचेरूच विस्वास दवरोन न्हूं? असल्या वेळार आमी तेचो विस्वासघात करप? आनी तशें केल्यार देव तरी आमकां माफ करतलो? बेमान म्हुणटलो मरे. देखून मनांत नासतना पासून आमकां तेचेच फाटल्यान रावचें पडटा. आमच्या स्वताच्या तत्वांचें बी बरें आसा, पूण समाजाचेंय म्हुणोन चिंतपाक जाय काय नाका?

करता आसत रे पयशे हांगां थंय थोडे. पयशे कोण करना? आमकां चान्स पडल्यार आमी करचे नात? पूण तो कितें चोर, दरोडेखोर न्हूं सगळें कितें घेवन पसार जावपाक. तो खंयच धांवन वचना पळय. आमचेच मदीं रावता. ओर्रान हांसत खेळत वावुरता. मुद्दाम येवन जाप करता. खंयूय गर्देंत आसल्यार लेगीत ज्युस्त वळखता. तेची नदरच भौशीक. जोडटा तेतूंतले भौसाखातीरय मोडटा. उदारहस्ते. अशी दानत जाय मनशालागीं. तेन्नाच तो फुडारी जावंक शकता. बेठींच व्हडलीं व्हडलीं भाशणां माल्लीं आनी तत्वांच्या गजाली सांगल्यो म्हुणोन फुडारी जायना. कार्य करूंक जायें. तेन्नाच लोक तुका रेस्पेद दितले.

आतां असल्या वेळार समाजाखातीर म्हुणोन हिंगां थिंगां थोड्यो तडजोडी करच्योच पडटा न्हूं? तो पक्षांतर करता जाल्यार तेचो फायदो आमकांय आसाच न्हूं? तो कितें एकलोच बसून खातलो सगळो पोटलो? आमचे खातीर मोडचोना? तेन्ना आमी हीं पक्षांतरांबी मनार घेवपाक जायना. कानार केंस काडपाक शिकपाक जाय. व्हडल्या मनान माफ करपाक शिकपाक जाय. असल्या वेळार काळीज व्हड करपाक जाय. आज गोंयचो भोवतेक मतदार असलो व्हडल्या काळजाचो जाला. म्हणात तुमी जाय जाल्यार पक्षांतराक अपराध, गुन्यांव, विस्वासघात बी सगळें कितें. पूण हें सगळें तो आमचेच खातीर करता. तेन्ना आमी तेका व्होडल्या मनान माफ करपाक नाका? तत्वां-बित्वां चाबडायत बोसोन वेळ वगडावपाक जायना. संकुचीत वृत्तीचो जावपाक जायना. असल्या मनशांफाटल्यान खंबीरपणान उबें रावोंक जायें. जबाबदार मतदार न्हूं आमी? जबाबदारेन तेचे फाटल्यान रावतात. रावतले.

मागीर पक्षांतर केलें म्हुणोन तेका कित्याक बेठेच दोश दितात?

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is the Editor of goanews.com. He has been earlier the Editor of Sunaparant (Konkani daily) and Editor-in-Chief of Pruden (TV channel). His collection of selective editorials of Sunaparant has been published as 'Goff'. He writes brief thoughts as EdiThought for goanews.com, but not on regular basis.

 

Previous Post

 

Archives