Saturday 13 August 2022

News Analysed, Opinions Expressed

CLEAR CUT

ऑनलायन शिक्षणः हांडीर चेडो आनी सोदता वाडो

 

सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हुटल्यार हें नॅटवर्क चलोवपाक तुमच्या वाठारांत इंटरनॅट कनॅक्टिव्हिटी आसपाची गरज ना. सगळेें चलता तें तुमच्या दारांत आशिल्ल्या केबलांतल्यान. तें कनॅक्शन तुमी घेतलें काय जालें सुरू नॅटवर्क. तें चलोवपाचे वेवस्थेेक इंटरनॅट प्रोटोकॉल वेवस्था म्हणटात. हें रेडिमेड नॅटवर्क जर सरकारान चालीक लायत जाल्यार बऱ्यांतले बरे तरेन ऑनलायन शिक्षण दिवपी राष्ट्रीय पावंड्यावेलेंं गोेय हें पयलेंं राज्य जातलें. हो हांडीवेलो चेडो.जीबीबीएनाचे नॅटवर्क कितले तांकिचें आनी खंयखंय पावलांं तेचो नकासो

कोव्हिडाच्या लॉकडावनाक लागोन कोसळोन पडलेली अर्थवेवस्था उक्ती जाल्या. म्हणटकीर साहजीकच कोव्हिडाच्यो केशी वाडटल्यो, जतनाय घेनात तेंकां कोव्हिड बादतलो आनी ल्हवू ल्हवू ‘हर्ड इम्युनिटी’ (भौशीक रोगप्रतिकार शक्त) तयार जातली. वाशीन येना तेमेरेन होच तेचेर उपाय. परपरत लॉकडावन हो निखालस उपाय न्हूंं. संकश्ट आंगार येयलां, तेका शिंगार घेतले बगर दुसरो पर्यायूच ना. 

तशे हेर वेव्हार एकेक करून सुरू जाल्यातच. पूण शाळा-कॉलेजी मात आजून सुरू जाल्ल्यो नात. झुप्प करून जावच्योय नात. तेचेर आतां उपाय काडला तो ऑनलायन शिकोवपाचो. माशें, काणकोणच्या निराकार शिक्षण संंस्थेन आपल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी ऑनलाायन शिकोवप सुरू करोन देख घालोन दिल्या. गांवडोंगरे आनी खोतिगांवांसारक्या बरी इंटरनॅट कनॅक्टिव्हिटी नासलेल्या गांवांनी लेगीत. पूण तेंची देख घेतलो जाल्यार कितलेशेच कडेन इंटरनॅट मेळचना. मागीर करप कितें? हेचेर सध्या सगळेच तकली फोडपाक लागल्यात. 

पूण प्रत्यक्षांत परिस्थिती आसा ती हांडीर चेडो आनी सोदता वाडो तशी. 

कारण भारतांत खंयच ना ती वेवस्था आमचेलागीं आसा. हेर गजालींवांगडा ई-लर्निंगा खाताीरय उबारलेली वेवस्था. इंटरनॅटापरसूय चड कार्यक्षम अशें इंटरनॅट प्रोटोकॉलाचेर तयार केल्लें ‘गोवा ब्रॉडबँड नॅटवर्क’. जीबीबीएन. तेखातीर आख्ख्या गोंयभर ऑप्टिकल फायबर नॅटवर्काचें (ओएफसी) जाळ, तेंय जमनीपोंदांतल्यान, उबारल्यार आतां धायेक वर्सां जावन गेलीं. तेतूंतलें आमी सध्या वापरतात ते फकत जीवेव्ह हें इंटरनॅट ब्रॉडबँड. बाकिचें तश्शेंं धुल्ल खायत पडलांं.

तामिळनाडूचो दयानिधी मारान 2004 वर्सा मनमोहन सिंगाच्या सरकारांत म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री आसलेलो तेन्ना हायस्पीड इंटरनॅट प्रोटोकोल सेवा भारतांंतय सुरू करपाचो प्रस्ताव येयलो. असल्या वेळार खंयच्याय एका शारांत पायलट प्रकल्प पयलीं करतात. पूण तेणीं थारायलें ते बदला सिटी स्टेट आसलेल्या गोंयांत तो करचो. ते प्रमाण सरकारी पयशांनी गोंयभर ओएफसी केबल घातले. अक्षरशा गोंयच्या खांची-कोनशांनी. आज तेतूंतल्यान गोंयचे बाराय तालुके, 189 पंचायती आनी हेर  नगरपालिका, 225 सरकारी इमारती, 1200 सरकारी कार्यालयां आनी 500 वयर शिक्षणीक संस्था ह्या ओएफसी नॅटवर्कान जोडल्यात. 

हेतूंतल्यान तीन गजाली दिवपाक जातात. एक म्हुटल्यार डेेटा (इंटरनॅटावेलो आनी इंट्रानॅटावेलोय), इंटरकॉमासारकी गोंयभर  फुकट टेलिफोन सेवा आनी व्हिडियो सेवा. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना आनी दयानंद नार्वेकार म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री आसतना प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंगान 27 डिसेंबर 2007 ह्या दिसा हे सेवेचें उक्तावण केल्लें. तेंयबी तेन्ना आसलेल्या इकराय तालुक्यांतल्या मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांलागीं व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग करोन. फुडें दिगंबरबाबय कांय तेंप अश्यो बसका घेतालो. सरकारी ऑफिसांनी स्क्रीन आशिल्ले टेलिफोन लेगीत घातलेले. पूण मुखार सगळेंं शेळेलेंं.

गोंयांतल्या पायलट प्रकल्पाचें टेस्टिंग जातकीर केंद् सरकारान भारतांत टेलिफोनाची क्रांती करपी सॅम पित्रोडाक ही सेवा भारतभर सुरू करपाची जापसालदारकी दिल्ली. पूण उपरांत काँग्रेसीचें सरकार पडलें, मोदीचें सरकार येयलेंं आनी रिलायन्सान हो पुराय प्रकल्पच हायजॅक केलो. आज जियो फायबराच्या नांवान येता तो होच हायटॅक प्रकल्प. तेकाच लागोन भारतभर सरकारी पावंड्यार तो सुरू जावंक पावलोना. पूण आमचेलागीं मात तोच प्रकल्प तय्यार आासा. तोयबी गोंय सरकाराचे मालकेखाला. युनायटेड टेलिकॉम्स लिमिटेड हे संस्थेलागी तेखातीर करार जाला. तेच सध्या जीवेव्ह ही इंटरनॅट सेवा आमकांं दितात. 

आनी तेची स्पीड कितली? जिल्लो आनी तालुको केंद्रांमेरेनन 10 जीबीपीएस जाल्यार सरकारी कार्यालयां, पंचायती,  नगरपालिका हेंचेसयत शिक्षणीक संस्थांमेरेन 1 जीबीपीएस. घराघरांनी 100 एमबीपीएस. आनी तेतूंत ई-लर्निंगाची खासा येवजण आसा. गोंंयांतल्या दरेका वाड्यार आनी खांची-कोनशांनी जमनीपोंदांतल्यान केबली घातल्यात. संवसारांत सध्या सगळ्यांत वेगान आवाजाचे आनी व्हिडियो सिग्नल दिवपाची तांक आसा ती ऑप्टिकल फायबर केबलांत. अमेरिका धरून कितल्याशाच प्रगत देशांनी टीव्ही चॅनल ओएफसीचेरच चलतात. सॅटॅलायट चॅनल थोडेशेच. आमच्या गोंयांत तर सगळेच टीव्ही चॅनल ओएफसीचेर चलतात. 

सगळ्यांत म्हत्वाचें  म्हुटल्यार हें नॅटवर्क चलोवपाक तुमच्या वाठारांत इंटरनॅट कनॅक्टिव्हिटी आसपाची गरज ना. सगळेें चलता तें तुमच्या दारांत आशिल्ल्या केबलांतल्यान. तें कनॅक्शन तुमी घेतलें काय जालें सुरू नॅटवर्क. तें चलोवपाचे वेवस्थेेक इंटरनॅट प्रोटोकॉल वेवस्था म्हणटात. 

हो हांडीवेलो चेडो. फकत जीवेव्हाची इंंटरनॅट सेवा न्हूं, इंटरनॅट प्रोटोकॉल पद्दत आपणावन केबलांतल्यान हाय स्पीड डेटा, ऑडियो आनी व्हिडियो सेवा दिवपाची तांक ह्या नॅटवर्कांत आसा. हें रेडिमेड नॅटवर्क जर सरकारान चालीक लायत जाल्यार बऱ्यांतले बरे तरेन ऑनलायन शिक्षण दिवपी राष्ट्रीय पावंड्यावेलेंं गोेय हें पयलेंं राज्य जातलें. 

जीबीबीएनाची चड म्हायती जाय जाल्यार हांगां क्लिक करात

आनीक एक तितलीच म्हत्वााची गजाल.

मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना तेणे शिक्षणीक मळार म्हायती तंत्रगिन्यानाच्यो दोन म्हत्वाच्यो येवजण्यो सुरू केल्ल्यो. एक इकरावेच्या विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप दिवपाची सायबर एज येवजण. आनी दुसरी पांचवे उपरांत विद्यार्थ्यांक टॅबलेट  दिवपाची येवजण. ह्यो दोनूय क्रांतिकारी येवजण्यो बंंद उडयल्यात. कारण विद्यार्थी सोडून कोणाकच तेचेंं म्हत्वच कळ्ळेेंना. पालकांकयबी आनी शिक्षकांकय बी. देखून  वापरापरस तेचो गैरवापरूच चड जालो. आज कोव्हिडाक लागोन लॉकडावन जालां तेन्ना तरी तेचें म्हत्व आमकां होलमतलें? निदान आतां तरी सरकारान जागें जावचें. आनी भांडवली गुंतवणूक कशी समजोन ह्यो दोयन येवजण्यो परत सुरू करच्यो. 

हेयबी हांडीवेलेच चेडे. तेंकांय आमीच काडोन कुशीक मारल्यात. 

आतां अशें म्हुणोन सगळेंंच कितें ऑनलायन जावचें आनी शाळेंक वचपाचीच गरज  ना अशें मात निखालस न्हूं. शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांचो प्रत्यक्ष संबंद येवप गरजेचेंच. भौशीक एकचार तयार जावचेखातीर तर विद्यार्थ्यांनी एकामेकांभीतर मिसळपय तितलेंच गरजेचें. शिकपावांगडाच खेळ, सांस्कृतीक कार्यावळी आनी हायक वा पिकनिकेसारक्यो भौशीक कार्यावळीय तितल्योच गरजेच्यो. खरेंं म्हुटल्यार पुस्तकांपरस तेंच खरेंं शिक्षण.

तेन्ना ऑनलायन शिक्षणाकडेन आमी एक अतिरिक्त सोय म्हुणोन पळोवया. कांय कामां सोपीं करपाचो मार्ग म्हुणोन. आनी हेतूंत नवें कांय ना. म्हाजें चली चौगुले कॉलेजींत दुसऱ्या वर्सांत शिकता. लॉकडावन जालें म्हुणोन तेच्या शिकपांत कांंयच फरक पडलो ना. कारण फाटलीं दोन वर्सां तेचें अर्दे शिक्षण ऑनलायनच चल्लां. मात लॉकडावनाक लागोन तेच्या इश्ट-इश्टिणींक मेळपाक मेळना आनी हेर कार्यावळी करपाक मेळनात हें तेचें  दुख्ख. आनी तेका मेळनात त्यो थोड्योच पूण म्हत्वाच्यो क्लासी. शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांमदलो प्रत्यक्ष संवाद. तो मात कसोच लॉकडावन जावंक जायना. ऑनलायन शिक्षणाक लागोन नाका थिंगांं तो उणो जावचो इतलेंच.

दोनूय जाय. आमचो शिक्षणाचो चेडो हांडीरय जाय. आनी तेेणेंं सकयल देंंवन खेळोंकय जाय. आडांगीपणा करीत आपटत-धपटत व्हड जावोंक जाय. ऑन-लायन आनी ऑन-अर्थ (जमनीचेर) लेगीत.  तेंच अर्थपुर्ण शिक्षण. 

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

 

Previous Post

 

Archives