Tuesday 23 July 2019

Goa's Oldest Online News Portal

मुट्टॆ

 


 

 

तांबडॆ, हळडुवॆ, पांचवॆ

तरणॆ, आमुरपिकॆ, पिकॆ

मुट्टॆ सगळॆ दॊणींत घालचॆ

पांयापॊंदा माड्डून,

चिड्डून, पिळून,

तुमी काडचॊ रॊस

आनी उरचॊ फकत चॊथॊ

तरी,

जालॆचना तुमचॆं समाधान दॆखून,

चॊथॊ वालिनीं बांदून,

ताचॆर दवरचॊ एक व्हडलॊ फातर

आनी थॆंब थॆंब गळपी निरॊ

तॊवूय तुमीच घॊटचॊ.

 

रॊस पुराय दॆंवतकूच

चॊथॊ मारचॊ मॊखून भायर

दुसरॆ दिसा दॊणींत 

दुसरॆ मुट्टॆ तयार माड्डून घॆवपाक!

 

 
Dear वेबमास्तर,

Could you please publish my poem too. I call it आठोळि ( eight-line poem). It is first of its kind in Konkni. Thank you.

[email protected]

काजूची भट्टी, सकयल

पेटला उजो लाकडाचो

जाता, रोसाचे उर्राक

उर्राकाची फेणी

काळजांत पेटला

दुकाचो उजो

फेण्येचो घोट

पालयता उजो

 
zeozyme |

Blogger's Profile

 

उदय नरसिंह म्हांबरॊ

उदय नरसिंह म्हांबरॊ, १९७८ सावन कविता बरयता पूण तांचॊ पयलॊ कविताझॆलॊ " हय सायबा " हालींच २०१२ वर्सा उजवाडाक आयला. रावता वळवय गावांत, वॆवसायान नाल्लांचॊ वॆपारी. गांव, गॊंय आनी कॊंकणीचॊ उपाट मॊग. सुत्रसंचलनाची भॊव आवड. तरणॆंपणांत आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाखातीर निवॆदन आनी रुपकात्मक कार्यावळी सादर करतालॊ. स्वयंरॊजगार करपी तरनाट्यांच्या मुलाखतींचॆर आदारीत " श्रम एव् जयतॆ " या तांच्या रुपकाक १९८४ वर्साचॊ राष्ट्रीय आकाशवाणी पुरस्कार.

 

Previous Post

 

Archives