Friday 24 May 2019

Goa's Oldest Online News Portal

पावसाचॆर आयला सांवार

 


दडकांचॆर वॊतता दडकॊ
पावसाचॆर आयला सांवार 
जॊगलांवांगडा गडगडॊ
वावशी, वारॊ उटंगार

झाडांपॆडां आयला काळ 
सुकणी पडल्या उबंतार
उपाट भरुन व्हांवती व्हाळ
न्हंयॆक लॆगीत आयला हुंवार

हुबलॆं पाखॆं, उक्तॊ गॊठॊ
गॊरवां सगळीं पावली मार्गार
घरांत ना अन्ना गॊटॊ
खांकनवाळ जालॊ शॆतकार

पावस गॆलॊ, जाली अवखळ
आदाराक आयलॊ सरकार 
मदलॆ एजंट जालॆ आडखळ
शॆतकार मॆलॊ विकून घरदार

पावस आयलॊ पैसॊ आयलॊ 
भरुन गॆलॊ कॊणा घर
आदार कॊणाक, कॊणॆ घॆतलॊ
सॊंपलॊ मात शॆतकार
Blogger's Profile

 

उदय नरसिंह म्हांबरॊ

उदय नरसिंह म्हांबरॊ, १९७८ सावन कविता बरयता पूण तांचॊ पयलॊ कविताझॆलॊ " हय सायबा " हालींच २०१२ वर्सा उजवाडाक आयला. रावता वळवय गावांत, वॆवसायान नाल्लांचॊ वॆपारी. गांव, गॊंय आनी कॊंकणीचॊ उपाट मॊग. सुत्रसंचलनाची भॊव आवड. तरणॆंपणांत आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाखातीर निवॆदन आनी रुपकात्मक कार्यावळी सादर करतालॊ. स्वयंरॊजगार करपी तरनाट्यांच्या मुलाखतींचॆर आदारीत " श्रम एव् जयतॆ " या तांच्या रुपकाक १९८४ वर्साचॊ राष्ट्रीय आकाशवाणी पुरस्कार.

 

Previous Post

 

Archives