Saturday 08 August 2020

Goa's Oldest Online News Portal

निबर

 


 दॊतॊरान सांगलॆ म्हाका

काळजाक तुज्या बुराक आसा

भलायकॆची जतनाय घॆ

तुका खर गरज आसा

 

हांवॆ म्हळॆं दॊतॊरमाम

काळीज म्हजॆं घट्ट आसा

कॆदॆय व्हडलॆं अरिष्ट आयल्यार

हांव सामकॊ निबर आसा

 

तुं सारकॊ समजूंक ना

रगत तुजॆं दाट जाता

शिरंतरांनी घॊळटना

मदींमदीं आडखळटा

 

रगतूच न्हंय दॊतॊर

कातूय म्हजी दाट जाल्या

सरणावॆली पॊळी लॆगित

हांवॆ दॊतॊर भाजून खाल्या

 

रगत कशॆं घॊळटा ताची

म्हाका एक टॆस्ट जाय

रिपॊर्ट सारकॊ यॆवंचॆपासत

मन तुजॆं घट जाय

 

रगतां व्हांवयल्या ताचॆ

कॊंत आनी हिशॊब ना

मन नांवाची वस्तूच ना

घट करपाचॊ प्रस्नूच यॆना

 

फुडाराक आतां तुका

पथ्य करचॆं पडटलॆं

काळजाक कितॆं माल तॆं

खावंचॆ सॊडचॆ पडटलॆ

 

खाण जॆवण सगळॆं सॊडीन

पैसॊ खावंचॊ सॊडचॊ ना

भांगर जमीन इस्टॆट सॊडून

आनीक कांयच खावंचॊ ना

 

ह्ड्ड्यार तुज्या पॆंज यॆत

इतलॆ वजन उखलूं नाका

प्रॆसांव वाडचॆं न्हंय दॆखून

हुस्कॊ कसलॊ करूं नाका

 

गिरॆस्तापरस गिरॆस्त जावंचॊ

हॊच एक हुस्कॊ म्हाका

तॊच पॆंज हड्ड्याचॆर

ताची ना खंत म्हाका

 

काळीज तुजॆं बुराक तुजॊ

भायल्यान तॊ दिसचॊ ना

जतनाय मात घॆना जाल्यार

बुराक वाडचॊ रावंचॊ ना

 

हांवॆ म्हळॆं दॊतॊरमाम

काळीज म्हजॆं घट्ट आसा

कॆदॆय व्हडलॆं अरिष्ट आयल्यार

हांव सामकॊ निबर आसा.
Blogger's Profile

 

उदय नरसिंह म्हांबरॊ

उदय नरसिंह म्हांबरॊ, १९७८ सावन कविता बरयता पूण तांचॊ पयलॊ कविताझॆलॊ " हय सायबा " हालींच २०१२ वर्सा उजवाडाक आयला. रावता वळवय गावांत, वॆवसायान नाल्लांचॊ वॆपारी. गांव, गॊंय आनी कॊंकणीचॊ उपाट मॊग. सुत्रसंचलनाची भॊव आवड. तरणॆंपणांत आकाशवाणी आनी दुरदर्शनाखातीर निवॆदन आनी रुपकात्मक कार्यावळी सादर करतालॊ. स्वयंरॊजगार करपी तरनाट्यांच्या मुलाखतींचॆर आदारीत " श्रम एव् जयतॆ " या तांच्या रुपकाक १९८४ वर्साचॊ राष्ट्रीय आकाशवाणी पुरस्कार.

 

Previous Post

 

Archives