Monday 19 November 2018

Goa's Oldest Online News Portal

धुंवर

 


गांवान गेल्ले कडेन
भाणाक घाल्लो उजो,
खिणांत पालवलो
दोळ्यांत भरलो धुंवर
फुंकली नळी
मागीर पुठ्ठो
निमणे केरोसीन.

 
म्हगेले फांटल्या पिळग्यांक
केरोसीन परवड नाशिल्लें अशें न्हय
पूण नळी फुंकपाचे श्रम
आनी दोळ्यांत वचपी धुंवर
पचोवपाची तांक
घडये चड आशिल्ली जांवये 
तांचे कडेन.


आमची जीण इन्स्टण्ट
गिझर ना जाल्यार
चडांत चड 
स्टोवार तापयल्लें उदक
आनी तोपांतल्यान 
उदक बालदेंत रकयतना 
कमरांत कस्स जालें जाल्यार
हक्काची 4 दीस लीव्ह. 


आमी बद्दल्यांत खरीं 
आदले पिळगेक पिशीं म्हणत.. 

 
Blogger's Profile

 

अन्वेषा सिंगबाळ

अन्वेषा सिंगबाळ कविता, निबंद अशें साहित्य प्रकार हाताळटा. समाजांतल्या चालंत घटनांचेर ते आपल्या बरोवपांतल्यान बोट दवरता. साहित्या वांगडाच कोंकणीचे कार्यकर्ते आनी संघटक म्हणून ताचो वावर आसा. सुलूस हो ताचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

 

Previous Post

 

Archives