Wednesday 03 March 2021

News Analysed, Opinions Expressed

CLEAR CUT

जाता तितल्यो भासो शिकया, उलोवया, बरोवयाः विधानसभेंतल्यो कोंकणीच्यो भोयो भोयो मात थांबोवया

 

आमी एकभाशी जावंक लागल्यात. आवयभास आनी राजभाशेचो प्रस्न आमी आमचे भाशीक विविधतेंत घुस्पावया नाका. तेतूंत आमचें खूब व्हडले लुकसाण जातलें. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

जिखल्यार ‘आमी’, हारल्यार भारत?

 

काँग्रेस खऱ्यांनीच अकलेक येयल्या. जिखतकीर सगळे येतात क्रेडिट घेवपाक. हारले काय बोटां दाखयतात एकामेकांकडेन. आपणावेले अपसरण दुसऱ्याचेर धुकळपाखातीर. सामुहीक जापसालदारकेची एका तेंपावेली काँग्रेसीची संस्कृताय खंय पेंड खावपाक गेली? असल्यांनी कितें मडें करतले हे आत्मपरीक्षण?READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

पंडिता रमाबाई ते कमला देवी हॅरीस

 

भारतीय बायल मनीस आनी अमेरिका हेंचें हें नातें हिंगाच्यान सुरू जायना. हिंगां तें एके तेंगशेर पावलां. तेचें मुळावण घातलेलें दोतोर जावपाक अमेरिकेक गेल्ल्या आनंदीबाई जोशी आनी तिचो घोव गोपाळ जोशीन आनी वांगडाच तिच्याच कुटुंबांतल्या पंडिता रमाबाई (डोंगरे) हे बायलमनशेन.READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

पत्रकारितेचे तेंगशेवयलो पथदर्शकः सीताराम टेंगसे

 

दावी विचारसरणी मानतालो म्हुणोन तेंच्या चुकांचें समर्थन केल्लें हांवें टेंगसे सराक केन्नाच पळयलें ना. आनी उजवी विचारसरणी मानवनासली तरीकय तेंच्या बऱ्या गजालींचें कौतुक करतनाय केन्ना तो अनमनलोना. भारतीय संविधानाचीं मुल्यां हेंच तेचें पत्रकारितेचें बायबल आसलेलें. तटस्थपणान सगळ्या घडणुकांकडेन पळोवपाची ही नदर हो म्हाजो पत्रकारितेंतलो सगळ्यांत व्हडलो धडो. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

'कॅफे प्रकाश' कारांक उलो

 

ह्या ल्हानशा हॉटेलान गोंयच्या सगळ्या आरत्या परत्या विचारांच्यो चळवळी पळयल्यात. त्या वण्टिंनी सगळ्यो विचारधारा पचयल्यात. कितल्योशोेच संस्था आनी संघटना ह्या हॉटेलांत घडल्यात. आनी कितल्योशोच हांगांच फुटल्यात. मतभेद जावन. आनी काल झगडिल्ले, रागार-फुगार जाल्ले ह्याच 'कॅफे प्रकाशा'न परत एकठांय हाडल्यात. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

आनीक कितलीं मडीं पातळावचेलीं आसात?

 

एका तेेंपार राजकारण हें मिशन आशिल्लें. मागीर तें प्रफेशन जालें. आनी आतां कितें म्हणटा तें कमिशन. जंय नेवो प्रकल्प येता आनी तेचेर कोट्यांनी दुडू मोडपाक मेळटात ते प्रकल्प रोकडेच चालीक लागतात.READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

सरकार आम्हाला गाफील ठेऊन मारतेय का?

 

गोवा सरकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या कोव्हिड आकडेवारीमुळे लोक गाफील रहातात. आपल्या भागात रुग्णसंख्या घटायला लागली अशा भ्रमात रहातात आणि बिनधास्तपणे फिरू लागतात. त्यात भर म्हणजे कोव्हिड आता समुदाय संसर्गाच्या पातळीवर पोचलेला आहे. तो कुणाकडून येतो व कुणाकडे जातो तेच कळेनासे झालेय. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

हांवें म्हाजी बरोवपाची भास कित्याक बदल्ली?

 

हिंदीइतली प्रगल्भ साहित्यीक भास आनीकय चड प्रमाण करचेखातीर जर संविधानांत आठवी अनुसुची येवंक शकता जाल्यार आमच्या येद्याशा गोंयांत आशिल्ले कोंकणीचे विविधतेंतल्यान आमी भोवसंख्यांची प्रमाण कोंकणी कित्याक घडोवपाक शकनात? READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

समाजपुरूस बाबन नायक

 

गोंयच्यो हेर ज्ञाती संस्था आनी गोमंतक मराठा समाज हेतूंत एक व्हडलो आनी म्हत्वाचो फरक आसा. तेचें क्रेडिट खरें वता भाऊक. गरजू लोकांक, खासा करून विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत करतना, गोमंतक मराठा समाज जात-धर्माच्यो वंयी घालना. समाजाची हीच धर्मनिरपेक्ष नदर घेवन बाबन नायक जगलो. पणजेंतल्या आयल्ल्या-गेल्ल्या गरजवंतांचो आदार जावन जिवीतभर वावुरलो. भाऊच्या औदार्याचें दायज तेणें आपले तांकीप्रमाण फुडें व्हेलें.READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Govt’s Covid Bulletin should ‘lead’ us, not mislead

 

The official Covid bulletin, thus, is not a mere game of numbers. It is also not a document of ‘information’ alone, but also ‘knowledge’. A direction in terms of taking precautions, being cautious, alert and also helping us overcome unnecessary panic. Therefore, the Covid Bulletin needs a defined perspective. It needs to be prepared with a sense of Social Responsibility. READ

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.FIRST | PREV ( Page 1 of 18 ) NEXT | LAST Top

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

 

Previous Post

 

Archives