Monday 27 January 2020

Goa's Oldest Online News Portal

CLEAR CUT

Verdict of a ‘Citizen’; on Ayodhya dispute

 

I believe I have a right to express myself on the verdict, as a Citizen of Democracy. Not on what right or wrong our most respected Judiciary has done. But what I wished it could be. The option I would have preferred if I was the Supreme Court. Without any disrespect to the Judiciary.READ

दिवशात पंढरी मास्तराक श्रद्धांजली?

 

नसत्या भावनांचे पलतडीं वचून प्रॅक्टिकल विचार करपी हो विवेकनिश्ठ मनीस. ही आदली पिळगी. आतांची आमची पिळगी अशी आसा? स्वताक आधुनीक म्हणपी आमी इतले प्रॅक्टिकल पद्दतीन विचार करतात? काय देवा-धर्माक भिवनूच दीस काडटात? READ

माम्मीः मेंदवापरस काळजान चिंतपी मायेस्त व्यक्तिमत्व

 

काळजाची मागणी पुरोवपाक मेंदू वापरता तो जिणेंत पुरायेन येसस्वी जाता. माम्मीक हें सदांच जमलें ना. तिचें काळीजच चड व्हांवलें. देखून ती निसरली, पडली आनी आपटलीयबी. पूण म्हणून काळीज निबर करून जगली ना. जिणेंत आयलेल्या अणभवांतल्यान कोडूय जालिना. आपल्या सभावांतली गोडसाण तिणें केन्नाच सोडली ना. READ

Is Goa BJP digging its own grave?

 

This is not at all a sign of BJP getting rooted in Goan soil. In fact, it’s a clear cut sign of BJP getting uprooted from grassroot level. It’s literally collapsing. The hardcore Hindutwawadis are leaving the saffron brigade, to build the parallels.READ

सायलण्ट, पूण इंटॅलिजण्ट

 

कितल्याशाच म्हान पुरसांचीं नातरां आपणापरस तेंच्या आज्या-पणज्याच्या म्हालवजार भौसांत मिरयतात. शांतारामबाबान हें केन्नाच केलेंना. शणैं गोंयबाबाचें सोडूनच दियात, तेका स्वताक मिरवपाकूच आवडनासलेलें. सगळें काम कोरोन पासोन फाटल्यानच आसतालो. देखूनच विद्वत्ता, प्रतिभा आनी प्रशासकीय अणभव आसोन लेगीत हक्काच्या पदांकडल्यान उपेक्षीतय उल्लो. READ

मर्णाचें भांगर करपी नीज गोंयकारः डॉ विल्फ्रेड मिस्कीत

 

केन्नाच कोणाकडेन दुस्मानकाय घेतलिना. वैचारीक मतभेद आसलेले. पूण ते कोडू जावपाक तेणे दिले नात. वैयक्तीक पावंड्यार तर केन्नाच हाडले नात. उक्त्या मनाचो, उक्त्या काळजाचो मनीस. जितलो दिलदार आऩी म्होवाळ तितलोच सडेतोड. तेचीं आपलीं म्हूण स्वताचीं कांय मतां आसलेलीं. तेंचेकडेन तेणे केन्नाच तडजोड केलिना. READ

18 जून क्रांती दीस, काय.....?

 

18 जूनाचो लढो हो नागरी स्वातंत्र्याखातीर आशिल्लो. भाशण स्वातंत्र्याखातीर आशिल्लो. उच्चार स्वातंत्र्याखातीर आशिल्लो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याखातीर आशिल्लो. आज कसलोच कायदो हाडिनासतना लेगीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य घुममटपाक लागलां. READ

मुक्तिझुजांतल्या क्रांतिकारी पत्रकारांक आमी विसरून फावना

 

तो काळ येवजियात. आजचेवरी फोन नाशिल्ले, मोबायल नाशिल्ले आनी इंटरनॅटय नाशिल्लें. पूण तेन्नाचें रेडियो तंत्रज्ञान वापरून ह्या पत्रकारांनी इतिहास घडयल्लो. READ

ओपिनियन पोलः भाशीक न्हय; राजकी झूज!

 

ओपिनियन पोल ही कोंकणी-मराठी भाशावादाची लढाय नाशिल्ली. ती आशिल्ली राजकी अस्तित्वाची लढाय. भाशावाद हांगां दुय्यम आशिल्लो. विलिनीकरणवादी आनी संघप्रदेशवादी अशे दोन सरळ गट गोंयांत पडिल्ले. READ

Let ‘autonomy’ flow in Konkani Academy; not ‘autocracy’

 

The decisions regarding its activities (including the awards) are taken by the Councils of Konkani Academy; not by the Government. Thus, in this case, looks like the major flaw is on the part of the government; not the Goa Konkani Academy. READ
FIRST | PREV ( Page 1 of 17 ) NEXT | LAST Top

Blogger's Profile

 

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of HCN and Prudent, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities.

 

Previous Post

 

Archives